تحلیل خرپای دوبعدی

۵۰۰۰ تومان

محاسبه تعداد اعداد اول موجود در یک ماتریس

۵۰۰۰ تومان
0