محاسبه تعداد اعداد اول موجود در یک ماتریس

۵۰۰۰ تومان